MACO-groep - Privacy beleid

In deze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u op onze website over onze verwerkingsactiviteiten in de zin van het EU-DSGVO.
Op deze manier kunt u eenvoudig en op één plaats zien hoe wij bij MACO informatie verwerken en in het bijzonder uw persoonlijke gegevens voor welke doeleinden en op welke wettelijke basis.

I. Media-eigenaar, uitgever, verantwoordelijkheid voor inhoud

Mayer & Co Beschläge GmbH (hierna: MACO), ingeschreven in het handelsregister van de regionale rechtbank van Salzburg op 136280m FN, is verantwoordelijk voor de inhoud van de website. Tenzij anders vermeld, heeft MACO de exclusieve gebruiksrechten voor alle inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, grafieken, gegevens, foto's, films, geluidsopnamen, illustraties en software, alsook de selectie en rangschikking ervan. Het verspreiden, wijzigen of kopiëren van de inhoud van deze pagina's is verboden.
Foto's: Mayer & Co| shutterstock.com | fotolia.com | bildagentur.panthermedia.net | RADON fotografie / Norman Rado

II. Toepassingsgebied en contactgegevens

Deze gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op Mayer & Co Beschläge GmbH, Maco Industrieanlagen GmbH, Maco Produktions GmbH, Maco Baubeschlag Produktions & Betriebs GmbH, MAICO GmbH, Maco Beschläge B.V., Maco Door & Window Hardware (UK) Limited, MACO HERRAJES, S.L., MACO Beschläge Gesellschaft m.b.H., Maco Polska Sp.z.o.o., Maco Vertriebsgesellschaft m.b.H., MACO FERRURES Sarl, MACO SISTEME DE FERONERIE SRL.
Voor vragen over gegevensbescherming kunt u contact opnemen met dataprotection@maco.eu of ons schrijven op het hoofdkantoor van de bedrijven van de MACO-groep: MAYER & CO BESCHLÄGE GmbH, e.H. Datenschutzkoordinator, Alpenstraße 173, 5020 Salzburg, Oostenrijk.
Er is geen functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, aangezien dit niet wettelijk verplicht is.

III Gegevensbescherming in de MACO-groep

Het beschermen van de fundamentele rechten van onze klanten, medewerkers en alle betrokkenen is geen "formele handeling" in de MACO Groep, maar wordt proactief en continu nagestreefd en continu verbeterd in alle verwerkingsactiviteiten waarbij persoonsgegevens van betrokkenen betrokken zijn.
Wij nemen uitgebreide technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of tegen toegang door onbevoegden en om de bescherming van uw rechten en de naleving van de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU en de Republiek Oostenrijk te garanderen.

 1. Bij de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen heeft de rechtmatigheid van de verwerking de hoogste prioriteit. wij verwerken alleen gegevens
  o de juistheid ervan naar beste weten en overtuiging is geverifieerd, en
  o het doel van de verwerking wordt gerechtvaardigd door een rechtsgrondslag, een overeenkomst, een rechtmatig belang van het bedrijf of een daadwerkelijke toestemming van de betrokkene.
 2. Daarbij zorgen wij er altijd voor dat overtollige gegevens niet binnen de noodzakelijke en mogelijke termijnen zonder rechtop doel worden verwerkt of verwijderd uit onze opslagmedia.
 3. Wij bieden de betrokkene en de bevoegde autoriteiten altijd transparantie over de verwerkingsactiviteiten die deze persoonsgegevens bevatten.

Wij verwerken uw gegevens altijd op basis van de wettelijke voorschriften (DSGVO, DSG en TKG en de bijbehorende regionale wetten).
We verwerken gegevens die we rechtstreeks van onze klanten verzamelen, voornamelijk in Oostenrijk en in ieder geval uitsluitend binnen de Europese Unie.
Wij verwerken gegevens in de bedrijven van de MACO Groep (zie boven).
Indien wij gegevens rechtstreeks van u verzamelen, bijvoorbeeld via online formulieren, stelt u deze gegevens op eigen initiatief ter beschikking. U kunt geen gebruik maken van onze aanbiedingen als u afziet van het verstrekken van uw gegevens.
Wij willen u vooraf informeren over de termen die gebruikt worden in verband met gegevensbescherming.
De betrokkene of een betrokkene (artikel 4, lid 1, eerste zin DSGVO) is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Persoonsgegevens omvatten alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Onder pseudonimisering wordt verstaan de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer zonder het gebruik van aanvullende informatie aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegewezen, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die waarborgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegewezen.
Een markering betekent dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor een bepaald doel. In de wetgeving inzake gegevensbescherming worden verschillende belangen tegen elkaar afgewogen. In bepaalde gevallen kunnen onze legitieme belangen zwaarder wegen dan uw belang bij de bescherming van uw gegevens. De meest voorkomende legitieme belangen in de praktijk zijn dat: Beveiliging van gegevens, voorkoming van misbruik, gegevensoverdracht binnen de groep van bedrijven voor interne verwerking, vrijheid van meningsuiting en informatie, handhaving van rechtsvorderingen en ook reclamemaatregelen.

Indien de verwerking van uw gegevens een voorwaarde is voor de levering of dienstverlening van een gesloten overeenkomst, verwerken wij deze gegevens.
Indien er geen andere wettelijke basis is voor gegevensverwerking, willen wij uw gegevens toch verwerken, wij stemmen vooraf met u in. Dit is vooral het geval bij onze verkoopactiviteiten (bijv. nieuwsbrief).

IV. verwerkingsoperaties

A. MACO Web Pagina's

Onze online aanwezigheid biedt het geïnteresseerde publiek, d.w.z. een onbegrensde kring van gebruikers, gratis interessante informatie over onze ondernemingsgroep, onze bedrijven, onze producten en diverse evenementen door middel van dataverwerking op onze website.
Door gebruik te maken van onze websites gaat u ermee akkoord dat wij bepaalde gegevens kunnen verzamelen. Als tegenprestatie verbinden wij ons ertoe uw gegevens te allen tijde te beschermen.
Wanneer u onze website bezoekt, worden communicatie gerelateerde gegevens (bijv. IP-adres) of gebruik gerelateerde gegevens (bijv. informatie over het begin en de duur van het gebruik en over de telecommunicatiediensten die u gebruikt) automatisch met technische middelen gegenereerd. Hieruit kunnen conclusies worden getrokken met betrekking tot persoonsgegevens. Voor zover het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw communicatie- of gebruik gerelateerde gegevens absoluut noodzakelijk is, is dit onderworpen aan de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming.
Verantwoordelijk is MAYER & CO BESCHLÄGE GmbH, bijvoorbeeld coördinator gegevensbescherming Alpenstraße 173, 5020 Salzburg, Oostenrijk.

V. Online aanwezigheid van de MACO-groep

De volgende gegevensbeschermingsvoorschriften zijn van toepassing op de volgende websites van de MACO-groep:

VI. verwerkte gegevens

Wanneer we onze online inhoud gebruiken, verwerken we uw IP-adres, de naam en versie van uw webbrowser.
Op het internet heeft elk apparaat een uniek adres nodig, het IP-adres, om gegevens te verzenden. De opslag van het IP-adres op zijn minst voor korte tijd is technisch noodzakelijk vanwege de werking van het internet.
Cookies die uw webbrowser identificeren, welke pagina's u precies wanneer op onze website bezoekt (URL, datum, tijd) en de website die u hebt bezocht voordat u onze website bezoekt. Al deze gegevens worden door uw webbrowser aan ons doorgegeven wanneer u onze website bezoekt.
Het IP-adres wordt gebruikt om te bepalen vanuit welk land u onze online aanwezigheid gebruikt. Dit dient om u regionaal verschillende inhoud aan te bieden, maar ook voor interne statistische evaluatie van het gebruik van onze online aanwezigheid. Wij zijn voortdurend bezig ons aanbod voor u te verbeteren.
Het IP-adres wordt voor andere doeleinden geanonimiseerd. Het laatste byteblok van het IP-adres ("de laatste 80 bits") wordt gewist en niet gebruikt. Deze doeleinden worden uitsluitend gebruikt voor statistische evaluaties (zie hierboven).
De opslagtermijn is beperkt tot maximaal 14 maanden.

We gebruiken de opgeroepen URL om te evalueren hoe vaak bepaalde content is opgevraagd.
- Tijdstempel: Het tijdstip van het oproepen van de URL (datum en tijd) wordt gebruikt om statistische evaluaties te beperken tot bepaalde tijdsperiodes.
- URL verwijzer: Dit is de URL van de pagina van waaruit u naar de huidige pagina bent gekomen door op een link te klikken. Deze gebruiken we voor statistische evaluatie om te meten welke (externe) pagina's naar een van onze pagina's linken.
- Alle cookies die worden verwerkt door onze online aanwezigheid (zie cookies hieronder).
- Server logbestanden: De gegevens worden opgeslagen in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Deze zijn: Browsertype, browserversie, besturingssysteem, referrer URL, hostnaam van de toegangscomputer, datum en tijd van het serververzoek, uw IP-adres, inhoud van de cookies.
Wij verwerken deze gegevens uitsluitend voor interne doeleinden. We voegen deze gegevens nooit samen met andere gegevensbronnen.
Naast onze eigen verwerkingsactiviteiten integreren wij de inhoud van bepaalde derden in onze online aanwezigheid.

Voor het niet-anonieme gebruik, d.w.z. het gebruik door registratie van toegekende gebruikersaccounts, geldt:
Indien u ons persoonsgegevens verstrekt (bijvoorbeeld uw voor- en achternaam, uw geboortedatum, uw adres, uw telefoon- en faxnummer, e-mailadres), bijvoorbeeld door u in te schrijven op het extranet, enquêtes of op enige andere manier, gebruiken wij deze doorgaans om uw vragen te beantwoorden, uw bestellingen te verwerken of u toegang te geven tot bepaalde informatie of aanbiedingen.
Bovendien kan het volgende gebruik van uw persoonlijke gegevens plaatsvinden:


1.om beter te kunnen reageren op uw verzoeken of om onze producten of diensten te verbeteren, kunnen wij uw persoonlijke gegevens opslaan en verwerken en, indien wij uw herroeping niet hebben, doorgeven aan onze wereldwijde dochterondernemingen. Een actueel overzicht van de dochterondernemingen van de MACO-groep vindt u hier.
2.U staat ons (of een derde partij namens ons) toe om, tenzij wij uw herroeping hebben, uw persoonlijke gegevens te gebruiken om u te informeren over MACO-aanbiedingen die nuttig zijn voor uw bedrijf of om online enquêtes uit te voeren om beter te voldoen aan de taken en vereisten van onze klanten. Indien u dit niet wenst, kunt u ons een e-mail sturen naar feedback@maco.eu of door gebruik te maken van de annuleringsknop in de brief die u wordt toegestuurd.
Voor opgenomen objectbeschrijvingen staat u MACO toe om de door MACO geleverde diensten zonder vergoeding te gebruiken om de prestatie te bewijzen of om onze diensten te adverteren, in reclamedocumenten of advertenties die door MACO worden verspreid in de media en op de MACO-website, met vermelding van uw naam, het bouwproject inclusief begin en einde, alsmede foto's van het bouwproject of de door MACO geleverde diensten. Deze toestemming geldt ook voor derden en ook na voltooiing van de dienstverlening.
Sommige delen van het Extranet vereisen het loggen van persoonlijke gegevens (bestelplatform) of werken alleen in verband met uw login (besteloverzicht, projecten & documenten). Om uw gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, wordt de inhoud weergegeven in deze gebieden op basis van uw login en klantnummer. Om redenen van traceerbaarheid en voor uw bescherming worden uw persoonlijke gegevens, zoals gebruikersnaam en klantnummer, gelogd op het bestelplatform en onder Projects & Documents.
De website www.maco.eu en de inhoud die zichtbaar en toegankelijk is, is bedoeld voor klanten van MACO. U mag de website en de inhoud ervan alleen gebruiken voor doeleinden in verband met uw zakelijke relatie met MACO. In het bijzonder is het volgende niet toegestaan:
1. de website geheel of gedeeltelijk of de inhoud van de MACO te downloaden, te kopiëren of door te sturen zonder schriftelijke licentie of overeenkomst met de MACO of in strijd met een dergelijke licentie of overeenkomst;
2. de website of de inhoud van de MACO te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze is bestemd. Dergelijk ongeoorloofd gebruik kan ook in strijd zijn met toepasselijke wetten, zoals copyright- en handelsmerkwetten, wetten inzake gegevensbescherming en reclame, en toepasselijke communicatieregelgeving en -statuten.
3) Het doorgeven van toegangsgegevens aan derden binnen en buiten uw bedrijf is niet toegestaan. Uw MACO-contactpersoon maakt graag extra toegangen voor uw collega's.
Gebruik van de toegang na beëindiging van uw servicerelatie met uw bedrijf moet worden meegedeeld aan MACO op feedback@maco.eu Het gebruiksrecht voor het MACO-antenportaal-extranet vervalt daarmee.

Gebruik van de toegang na beëindiging van uw servicerelatie met uw bedrijf moet worden meegedeeld aan MACO op feedback@maco.eu Het gebruiksrecht voor het MACO-antenportaal-extranet vervalt daarmee.
VII Cookies
Wij implementeren gegevensverwerking op onze online aanwezigheid.
Voordat we cookies instellen vanuit onze online aanwezigheid, vragen we om uw toestemming. U geeft uw toestemming ook door gebruik te maken van onze online aanbiedingen en aanwezigheid zonder bevestiging of uitdrukkelijke toestemming.
Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer kunnen worden opgeslagen terwijl u onze website gebruikt als uw browserinstellingen dit toestaan. Als u de cookiefunctie deactiveert, is bepaalde inhoud niet voor u beschikbaar. U kunt reeds opgeslagen cookies te allen tijde verwijderen.

Hoe u dit doet, leest u op http://www.aboutcookies.org.
Voor de meest voorkomende browsers, zie:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: http://support.mozilla.org/de/kb/cookies-informationen-websites-auf-ihrem-computer
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_EN
Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/de/cookies.html

In deze tekstbestanden kan ook informatie worden opgeslagen, die later kan worden uitgelezen. Een cookie is altijd gebonden aan een bepaald domein en bevat informatie die alleen door dit domein gelezen en gebruikt kan worden.
Derden kunnen ook cookies schrijven via onze website. Dit is technisch mogelijk door de functionaliteiten te integreren van een website die onder het domein van de derde geëxploiteerd wordt.
U kunt uw toestemming voor het gebruik van cookies intrekken. Houd er rekening mee dat het aanbod van de website slechts in beperkte mate voor u beschikbaar is.

VIII Rechtsgrondslagen

Voor bepaalde cookies is uw toestemming volgens de gegevensbescherming vereist voordat ze op uw eindapparaat kunnen worden opgeslagen. Volgens TKG is voor de meeste van onze cookies geen toestemming nodig. De wettelijke basis voor het instellen van cookies is uw toestemming of de in de TGK opgenomen uitzondering. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is ons allerhoogste legitieme belang, in het bijzonder voor maatregelen voor de beveiliging van gegevens, voorkoming van misbruik en optimalisatie van websites.
Met zogenaamde functionele cookies kunt u bepaalde functies van onze online aanwezigheid gebruiken, zoals bijvoorbeeld navigatie. Ons legitieme belang is de optimalisatie van onze online aanwezigheid.
Zogenaamde analysecookies ondersteunen webanalyse. Ons legitieme belang is de kostenefficiënte analyse van uw gebruik van onze online inhoud en de voortdurende optimalisatie van onze online aanwezigheid.
De hieronder genoemde gegevensverwerking wordt profilering genoemd. 

De hieronder genoemde gegevensverwerking wordt profilering genoemd.
- Google Analytics: We gebruiken ook Google (Google LLC, 1600 amfitheater Parkway Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten) als een webanalysedienst. Wij gebruiken Google Analytics uitsluitend voor geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat op het IP-adres geen conclusies over u als gebruiker getrokken kunnen worden. Google is in het bezit van een Privacy Shield-certificering en garandeert daarmee een niveau van gegevensbescherming dat is aangepast aan de Europese Unie. Bij Google Analytics wordt de door de gebruikte cookies gegenereerde informatie naar de servers van Google in de VS overgebracht en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om het website-gebruik van onze gebruikers voor ons te evalueren. Deze gegevensverwerking wordt profilering genoemd.
- Google Kaarten: Onze websites gebruiken Google Maps API op sommige pagina's om geografische informatie visueel weer te geven. Bij het gebruik van Google Maps verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens over het gebruik van de Kaartfuncties door bezoekers van de websites. Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google is te vinden in het privacy beleid van Google: http:// Daar kunt u ook uw instellingen wijzigen in het Data Protection Center, zodat u uw gegevens kunt beheren en beschermen. Meer informatie over het beheer van uw eigen gegevens in verband met Google-producten vindt u op de pagina van Google: http://www.dataliberation.org/

IX. Verwijzing naar externe links

Externe links op onze website zijn zorgvuldig geselecteerd. Mogelijke illegale inhoud was ten tijde van de koppeling niet herkenbaar. De links worden regelmatig gecontroleerd op illegale inhoud en onmiddellijk verwijderd in het geval van wetsovertredingen. Aangezien MACO echter geen invloed heeft op de inhoud ervan, kan MACO er geen verantwoordelijkheid voor nemen.
Wij behouden ons het recht voor deze verklaring te allen tijde te wijzigen. Het schept geen contractuele of andere formele rechten ten aanzien van of namens een partij.

X. bulletin

Wij gebruiken e-mail om u continu en tijdig te informeren over onze aanbiedingen.
De nieuwe registratie van onze nieuwsbrieven vindt plaats in het kader van de dubbele opt-in procedure. Na registratie ontvangt u een e-mail waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen.
Als u zich registreert voor onze gratis nieuwsbrief, geef dan de gevraagde gegevens, d.w.z. uw e-mailadres en uw naam en adres. Wij verwerken geen persoonlijke gegevens, d.w.z. wij accepteren alleen de contactgegevens die door u zijn geclassificeerd als zakelijke contactpersonen. Tegelijkertijd slaan we het IP-adres op van de internetverbinding waarmee u zich abonneert op de nieuwsbrief en de datum en tijd van uw abonnement.
De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.
U kunt zich eenvoudig afmelden voor onze nieuwsbrief door te klikken op de link "Newsletter afmelden" aan het einde van elke mailing. U kunt uw toestemming ook te allen tijde intrekken via dataprotection@maco.eu
Indien nodig organiseren we wedstrijden en kunnen we deze ook aanbieden in samenwerking met onze zakenpartners. In het geval van wedstrijden in samenwerking met zakenpartners, zullen wij uw contactgegevens doorgeven aan onze zakenpartner als u deelneemt aan de wedstrijd.
gegevenscategorieën: Wanneer we u nieuwsbrieven sturen of u neemt deel aan wedstrijden, verwerken we de volgende gegevens: Uw naam en contactgegevens.

 XI. Uw rechten

MACO zal reageren op alle redelijke verzoeken tot inzage en, indien nodig, correctie, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens.
U heeft de volgende rechten:
- Informatie: U hebt het recht om bij ons informatie op te vragen over hoe uw gegevens zullen worden gebruikt en u kunt een kopie aanvragen van de gegevens die wij verwerken. De uitoefening van uw recht op informatie mag geen afbreuk doen aan de rechten van anderen.
- Verwijdering: U hebt het recht om te verzoeken om verwijdering van uw gegevens, tenzij deze worden verwerkt op een andere wettelijke basis.
- Correctie: U heeft het recht om de correctie van uw gegevens te vragen. Dit omvat ook het invullen van onvolledige persoonsgegevens.
- Gegevens portabiliteit: U hebt het recht om de gegevens die u ons heeft verstrekt van ons te ontvangen in een gestructureerd, gemeenschappelijk, machineleesbaar formaat als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of als de uitvoering en verwerking van het contract is geautomatiseerd.
- Beperking van de verwerking: Indien u de juistheid van de door ons verwerkte gegevens betwist of indien u geen gebruik wilt maken van uw recht om gegevens te wissen in geval van onrechtmatige verwerking, kunt u verzoeken om beperking van de verwerking.
- Intrekking van uw toestemming: Als wij uw gegevens op basis van uw toestemming verwerken, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.
- Bezwaar tegen de verwerking: Als wij uw gegevens verwerken op basis van legitieme belangen, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht om onze belangen af te wegen. Mocht uit deze belangenafweging blijken dat onze legitieme belangen in het betreffende geval toch prevaleren, dan verwerpen wij in redelijkheid uw bezwaar.
Voor vragen over de bescherming van uw gegevens kunt u zich wenden tot de bovengenoemde contactgegevens.
U hebt ook het recht in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

XII. Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Desondanks kan geen garantie worden gegeven voor de juistheid en volledigheid. Om deze reden is elke aansprakelijkheid voor eventuele schade in verband met het gebruik van de verstrekte informatie uitgesloten. Het loutere gebruik van deze website schept geen enkele contractuele relatie tussen de gebruiker en MACO.

XIII Informatie over productaansprakelijkheid

De MACO-catalogi zijn samengesteld om u een uitgebreid overzicht te geven van ons assortiment fittingen. Ons primaire doel was om ons productassortiment op een eenvoudige en begrijpelijke manier te presenteren en zo u te voorzien van een praktisch werkdocument. Naast deze catalogus helpen onze bijsluiters en montagehandleidingen u bij de correcte verwerking en montage van onze producten. Deze kunnen worden gedownload van de webadressen extranet.maco.eu en www.maco.eu en zijn beschikbaar.
Onze producten dragen bij aan de beste functie en veiligheid van ramen, deuren en grootoppervlakte-elementen. Als premiumfabrikant, die volgens de hoogste normen werkt, hebben een optimale kwaliteit en functionaliteit van onze armaturen de hoogste prioriteit. Terwijl wij de best mogelijke producteigenschappen van onze beslag delen garanderen, ligt de verantwoordelijkheid voor hun professionele installatie en correcte bevestiging uitsluitend in uw handen.
Wij willen u als dealer of verwerker ondersteunen in uw verantwoordelijkheid voor de veiligheid van uw producten. Onze bindende montagehandleiding en bijsluiters informeren over de algemene toepassing en verwerking van onze armaturen. Om de beste verwerking of bevestiging van de bevestigingsdelen te garanderen - aangepast aan de betreffende inbouwsituatie, zoals sterkte en profilering van het hout, plaatsing van kamers en wapening in PVC-profielen, etc. - kunt u deze elementen laten testen en evalueren in ons gecertificeerde testcentrum: Luchtdoorlatendheids- en slagregentests evenals uittrektests helpen u te voldoen aan de eisen voor CE-markering.
Informatie over de juiste opslag van onze beslagdelen vindt u in onze bedienings- en onderhoudshandleiding of in de VHBH-richtlijn van de Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V. (www.fvsb.de)

Belangrijk voor dealers: MACO levert een overeenkomstig aantal bijsluiters bij haar producten, die waarschuwingen en instructies bevatten. Als kleinhandelaar is het uw verantwoordelijkheid om deze bijsluiters bij de producten te voegen die u in de juiste hoeveelheid verkoopt en ze in voldoende aantallen aan uw klanten te overhandigen. U zorgt ervoor dat u uw klanten op de hoogte stelt van de relevante bindende instructies en juridische aspecten van dit document.
Als uw klanten eindgebruikers zijn, geven wij u uw eigen bedienings- en onderhoudsinstructies door. Deze kunnen ook worden gedownload van de MACO-website (www.maco.eu).
Al onze documenten worden voortdurend herzien en aangevuld. Zorg ervoor dat u altijd met de nieuwste versie werkt. Al onze documenten kunnen worden gedownload op het webadres extranet.maco.eu of op www.maco.eu Wij hopen dat wij een waardevol document voor uw dagelijkse werk kunnen maken, wensen u veel succes en heten u graag snel online van harte welkom.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Kom met ons in contact

  Contact voor handelaar
  MACO Beschläge B.V.
  Stikkenweg 60
  7021 BN Zelhem
  Nederland
  T: +31 314 659700
  verkoop@maco.eu

  Downloads