Právne upozornenia

Súhlas s prehlásením o ochrane osobných údajov

Týmto potvrdzujem, že som si prečítal/-a prehlásenie o ochrane osobných údajov vydané spoločnosťou Mayer & Co Beschläge GmbH (ďalej len: MACO), ktorá je zapísaná v obchodnom registri krajinského súdu v meste Salzburg pod položkou FN 136280m, a že som porozumel/-a jeho obsahu a súhlasím s jeho znením. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailovej správy na adresu feedback@maco.eu.

Ochrane osobných údajov venujeme veľkú pozornosť. Z toho dôvodu vykonávame naše aktivity v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov a bezpečnosti údajov. V nasledujúcej časti sa dozviete, ktoré informácie zhromažďujeme, ako s nimi zaobchádzame a komu ich v prípade potreby sprístupníme.

Zaobchádzanie s osobnými údajmi

Ak nám dáte k dispozícii osobné údaje (napr. krstné meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu, telefónne alebo faxové číslo, e-mailovú adresu), napríklad formou registrácie v sieti Extranet, vyplnením dotazníka či iným spôsobom, tieto údaje použijeme vo všeobecnosti na zodpovedanie vašich otázok, spracovanie vašich zákaziek alebo na to, aby sme vám sprístupnili určité informácie alebo ponuky.

Okrem toho môžeme vaše osobné údaje použiť nasledujúcimi spôsobmi:

 1. v záujme zlepšovania plnenia vašich požiadaviek alebo zdokonaľovania našich produktov alebo služieb môžeme vaše osobné údaje ukladať, spracovávať a posielať našim dcérskym spoločnostiam po celom svete, ak ste nezrušili súhlas s používaním osobných údajov. Aktuálny zoznam dcérskych spoločností skupiny MACO nájdete tu.
 2. Našej spoločnosti (alebo tretím stranám konajúcim v našom mene) udeľujete súhlas s používaním vašich osobných údajov (ak ste nezrušili súhlas s ich používaním), aby sme vám mohli zasielať informácie o ponukách skupiny MACO, ktoré sú užitočné pre vaše obchodné činnosti, alebo aby sme mohli vykonávať prieskumy online zamerané na zlepšovanie napĺňania potrieb a požiadaviek našich zákazníkov. Ak si to neželáte, pošlite nám e-mailovú správu na adresu feedback@maco.eu alebo zrušte súhlas prostredníctvom tlačidla zrušenia súhlasu v písomnej správe, ktorú sme vám adresovali.
 3. V súvislosti so zaznamenanými opismi objektov dovoľujete skupine MACO publikovať informácie o službách realizovaných skupinou MACO na účely preukazovania realizácie služieb, prípadne na reklamné účely zamerané na propagovanie našich služieb, a to v reklamných materiáloch šírených skupinou MACO, reklamných reláciách v médiách, ako aj na webovej lokalite skupiny MACO, pričom sa zverejní vaše meno, informácie o stavebnom projekte vrátane jeho začatia a ukončenia, ako aj fotodokumentácia k stavebnému projektu. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie strany a platí aj po ukončení poskytovania služieb.
 4. Niektoré časti siete Extranet (objednávkový systém) vyžadujú zaznamenávanie osobných údajov, prípadne sú prístupné až po zadaní prihlasovacích údajov (prehľad zákaziek, projekty a dokumenty). V záujme zaistenia ochrany vašich údajov pred neoprávneným prístupom je zobrazenie obsahu v týchto častiach podmienené zadaním prihlasovacieho mena a čísla zákazníka. V záujme zaistenia spätnej sledovateľnosti a vašej ochrany sa v niektorých častiach, predovšetkým v objednávkovom systéme a v časti „projekty a dokumenty“ zaznamenávajú vaše osobné údaje, ako napríklad meno používateľa a číslo zákazníka.

Údaje týkajúce sa komunikácie a používania

Keď vstúpite na našu webovú lokalitu, technickými prostriedkami sa automaticky vygenerujú údaje, ktoré sa týkajú komunikácie (napr. adresa IP), prípadne používania (napr. informácie o začiatku a trvaní používania, ako aj o telekomunikačných službách, ktoré používate). Z týchto informácií možno v určitých prípadoch odvodiť osobné údaje. Ak sa nutne vyžaduje zaznamenanie, spracovanie a použitie vašich údajov týkajúcich sa komunikácie, príp. používania, tieto činnosti podliehajú legislatívnym nariadeniam na ochranu údajov.

Automaticky zaznamenávané neosobné údaje

Keď vstúpite na našu webovú lokalitu, príležitostne sa automaticky (teda nie prostredníctvom registrácie) zberajú informácie, ktoré nepatria ku konkrétnej osobe (napr. používaný internetový prehliadač a operačný systém, názov domény webovej lokality, z ktorej ste prišli, počet návštev, priemerný čas zotrvania na lokalite, prezerané stránky). Tieto informácie používame na vyhodnocovanie návštevnosti našej webovej lokality a na vylepšovanie jej výkonu a obsahu.

Tieto údaje sú anonymné a nemožno z nich odvodiť identitu konkrétnej osoby.

Bezpečnosť údajov

Skupina MACO prijíma technické a organizačné bezpečnostné opatrenia s cieľom ochrániť vaše osobné údaje pred neúmyselným alebo nezákonným vymazaním, pozmenením, prípadne proti strate, neoprávnenému šíreniu alebo neautorizovanému prístupu. Napriek našim snahám by ste mali mať na pamäti, že v štátoch, ktoré nie sú členmi Európskej únie (EÚ), môžu platiť menej prísne požiadavky na ochranu údajov než v štátoch EÚ.

Otázky a poznámky

Skupina MACO bude reagovať na všetky primerané požiadavky týkajúce sa náhľadu na osobné údaje, prípadne ich opravy, doplnenia alebo vymazania. Ak máte otázky alebo poznámky týkajúce sa tohto prehlásenia o ochrane osobných údajov (napríklad v súvislosti s náhľadom na vaše osobné údaje a ich aktualizáciou), kliknite na položku „Kontakt“ a pošlite nám vaše otázky a poznámky. Súbežne s rozvíjaním našich webových aktivít budeme priebežne aktualizovať aj naše prehlásenie o ochrane osobných údajov. Informácie o zmenách sa v prípade potreby zobrazia bezprostredne po prihlásení.

Prístup na webovú lokalitu a k službám, ktoré sú s ňou prepojené, je povolený až po úspešnom potvrdení podmienok používania, zodpovednosti za chyby produktov a prehlásenia o ochrane osobných údajov. Tie si môžete kedykoľvek pozrieť kliknutím na bod ponuky „Právne upozornenia“.

Podmienky používania

Vlastník média, vydavateľ, zodpovednosť za obsah

Za obsah, ktorý sa nachádza na webovej lokalite, zodpovedá spoločnosť Mayer & Co Beschläge GmbH (ďalej len: MACO), ktorá je zapísaná v obchodnom registri krajinského súdu v meste Salzburg pod položkou FN 136280m. Ak nie je uvedené inak, skupina MACO je výlučným vlastníkom práv na používanie všetkého obsahu, ktorý sa nachádza, resp. zobrazuje na tejto webovej lokalite, predovšetkým textov, grafík, údajov, fotografií, filmov, zvukových záznamov, obrázkov a softvéru, ako aj na ich výber a zoradenie. Šírenie, pozmeňovanie alebo kopírovanie obsahu týchto stránok je zakázané.
Obrázky: Mayer & Co | shutterstock.com | fotolia.com | bildagentur.panthermedia.net | RADON photography/Norman Rado

Použitie

Webová lokalita www.maco.eu, ako aj obsah, ktorý sa na nej nachádza alebo zobrazuje, sú určené pre zákazníkov skupiny MACO. Webovú lokalitu a jej obsah smiete používať výlučne na účely, ktoré súvisia s vaším obchodným vzťahom so skupinou MACO. Neprípustné sú predovšetkým tieto činnosti:

 1. sťahovanie, kopírovanie alebo preposielanie webovej lokality v celku alebo po častiach, prípadne obsahu skupiny MACO, bez písomného súhlasu alebo dohody so skupinou MACO, prípadne v rozpore s takýmto súhlasom alebo s takouto dohodou;
 2. Použitie webovej lokality alebo obsahu skupiny MACO na iný než určený účel. Takéto neoprávnené použitie môže byť aj v rozpore s platnými zákonmi, ako sú napr. vlastnícke práva, zákony na ochranu obchodnej značky, zákony na ochranu osobných údajov a zákony upravujúce šírenie reklamy, ako aj platné komunikačné predpisy a štatúty.
 3. Poskytovanie prístupových údajov tretím osobám v rámci vášho podniku alebo mimo neho nie je povolené. Kontaktná osoba v skupine MACO ochotne vytvorí ďalšie prístupové účty pre vašich kolegov.
 4. Využívanie prístupu po ukončení vášho služobného pomeru s vaším podnikom treba oznámiť skupine MACO zaslaním správy na adresu feedback@maco.eu. V takom prípade zaniká právo na používanie zákazníckeho portálu Extranet skupiny MACO.

Obmedzenie zodpovednosti

Zostavovaniu informácií na tejto webovej lokalite venujeme maximálnu pozornosť. Napriek tomu sa však nemôžeme zaručiť za ich správnosť a úplnosť. Z tohto dôvodu je vylúčená akákoľvek zodpovednosť za prípadné škody súvisiace s využívaním ponuky informácií. Samotným používaním tejto webovej lokality nedochádza k vzniku žiadneho zmluvného vzťahu medzi používateľom a skupinou MACO.

Upozornenie týkajúce sa externých prepojení

Výberu externých prepojení publikovaných na našej webovej lokalite venujeme veľkú pozornosť. Prípadný protiprávny obsah sa v čase publikovania prepojení nedal identifikovať. Prepojenia pravidelne kontrolujeme s cieľom identifikovať protiprávny obsah a v prípade porušenia zákonov ich okamžite odstraňujeme. Keďže však skupina MACO nemá žiadny vplyv na ich obsah, skupina MACO zaň nepreberá žiadnu zodpovednosť.

Vyhradzujeme si právo, na základe ktorého môžeme toto prehlásenie kedykoľvek zmeniť. Prehlásenie nezakladá žiadny zmluvný ani iný formálny právny vzťah ani vzťah v poverení niektorej strany.

Informácie týkajúce sa zodpovednosti za chyby produktov

Katalógy produktov skupiny MACO sme zostavili s cieľom poskytnúť vám podrobný prehľad o našom sortimente kovaní. Náš hlavný cieľ spočíval v jednoduchom a prehľadnom znázornení nášho sortimentu produktov, ktorý by pre vás predstavoval praktický pracovný podklad. Okrem tohto katalógu sú k dispozícii aj pribalené lístky a montážne pokyny, ktoré slúžia ako pomôcka na zabezpečenie správneho spracovania a montáže našich produktov. Zobraziť a stiahnuť si ich môžete na webových adresách extranet.maco.eu, príp. www.maco.eu.

Naše produkty prispievajú k zaisteniu ideálnej funkcie a bezpečnosti okien, dverí a veľkoplošných prvkov. Keďže sme prémiový výrobca, ktorý svoje podnikanie riadi podľa najprísnejších štandardov, optimálna kvalita a funkčnosť našich kovaní sú pre nás tou najvyššou prioritou. Kým my ručíme za najlepšie možné produktové vlastnosti našich dielov kovaní, zodpovednosť za ich odbornú montáž a správne upevnenie je výlučne vo vašich rukách.

Obchodníkov a spracovateľov podporujeme pri preberaní zodpovednosti za bezpečnosť ich produktov. Naše záväzné montážne pokyny a pribalené lístky informujú o všeobecnom použití a spracovaní našich kovaní. V záujme zaručenia najlepšieho spracovania, resp. upevnenia dielov kovaní – prispôsobených konkrétnej montážnej situácii, ako napríklad pevnosti a profilovaniu dreva, zoradeniu komôr a vystužení v profiloch PVC a pod. – môžete tieto prvky otestovať a vyhodnotiť v našom certifikovanom skúšobnom stredisku: skúšky priepustnosti vzduchu, odolnosti voči lejaku a vyťahovacia skúška vám pomôžu splniť požiadavky potrebné na získanie označenia CE.

Pokyny týkajúce sa správneho uloženia našich dielov kovaní nájdete v našich návodoch na použitie a údržbu, prípadne v smernici VHBH Spolku zámočníkov a výrobcov kovaní (www.fvsb.de).

Dôležitá informácia pre obchodníkov: skupina MACO dodáva spolu so svojimi produktmi aj príslušný počet pribalených lístkov, ktoré obsahujú výstražné upozornenia a pokyny. Ako obchodník musíte priložiť príslušný počet pribalených lístkov k produktom, ktoré predáte, aby ich zákazník mal k dispozícii v dostatočnom počte. Musíte zaistiť oboznámenia vašich zákazníkov s príslušnými záväznými pokynmi a právnymi aspektmi tohto dokumentu.

Ak sú vaši zákazníci súčasne aj koncovými používateľmi, dáme vám k dispozícii aj vlastné návody na použitie a návody na údržbu, ktoré je potrebné dodať zákazníkom spolu s produktmi. Pozrieť a stiahnuť si ich môžete takisto na webovej lokalite skupiny MACO (www.maco.eu).

Všetky naše podklady priebežne upravujeme a doplňujeme. Vždy sa uistite, že máte k dispozícii najaktuálnejšiu verziu. Všetky naše podklady sú k dispozícii na stiahnutie na webových adresách extranet.maco.eu, príp. www.maco.eu. Dúfame, že sa nám podarilo vyhotoviť hodnotné podklady, ktoré vám pomôžu pri vaše každodennej práci, želáme vám veľa úspechov a budeme sa tešiť, ak nás čoskoro navštívite online.

Súhlas s používaním súborov „cookie“ a služby Google Analytics

V rámci používania tejto webovej lokality súhlasím s používaním súborov „cookie“ a služby Google Analytics.

Súbory „cookie“ sú textové súbory, ktoré sa ukladajú lokálne do zariadenia použitého na získanie prístupu na webovú lokalitu a ktoré umožňujú spätnú identifikáciu tohto zariadenia, pričom však neumožňujú osobnú identifikáciu používateľa.

Služba Google Analytics je webová analytická služby poskytovaná spoločnosťou Google. Služba Google Analytics používa súbory „cookie“ na účely analýzy vášho používania webovej lokality. Informácie o vašom používaní tejto webovej lokality (vrátane vašej adresy IP), ktoré sa generujú pomocou súborov „cookie“, sa odošlú do servera spoločnosti Google v USA, kde sa uložia. Spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnocovanie vášho používania webovej lokality, na vytváranie správ hlásení o aktivitách na webovej lokalite a na poskytovanie ďalších služieb spojených s využívaním webovej lokality a internetu ako takého. Zároveň platí, že spoločnosť Google tieto informácie v prípade potreby poskytne tretím stranám, ak je to nariadené zákonom, alebo ak tretie strany vykonávajú spracovanie týchto údajov na základe poverenia od spoločnosti Google. Spoločnosť Google nebude v žiadnom prípade dávať vašu adresu IP do súvislosti s inými údajmi získanými v rámci služieb Google. Inštalácii súborov „cookie“ môžete zabrániť vykonaním príslušného nastavenia v softvérovom prehliadači. Používaním tejto webovej lokality vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním údajov, ktoré sme od vás získali prostredníctvom služieb Google, vopred opísaným spôsobom a na vopred opísané účely.

Ďalšie informácie týkajúce sa zásad ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na webovej lokalite spoločnosti Google.

Na stiahnutie

Environmentálne vyhlásenia o produktoch

 
 
 

  Zašlite nám svoju požiadavku!

  Kontakt pre obchodníkov
  MACO - Kovanie s.r.o.
  Mostná 62
  949 01 Nitra
  Slovensko
  T: +421 37 6422566
  sk.office@maco.eu
  Odbyt
  Partneri zabezpečujúci predaj
  hľadať