Ochrana osobných údajov

My, spol. Mayer & Co Beschläge GmbH a spoločnosti, ktoré sú s ňou spriaznené v zmysle § 15 nemeckého zákona o akciových spoločnostiach (ďalej len „spol. MACO"), sa tešíme z vašej návštevy nášho webu a záujmu o našu spoločnosť.

Bezpečnosť je pre spol. MACO najvyššou prioritou. Preto kladie spol. MACO mimoriadny dôraz na ochranu vašich osobných údajov.

Žiaľ, tieto dokumenty spravidla vyznievajú veľmi technicky. Spol. MACO sa však pri ich zostavovaní snažila najdôležitejšie veci popísať čo najjednoduchším a najzrozumiteľnejším spôsobom.

Osobné údaje

Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré sa týkajú identifikovateľnej alebo neidentifikovateľnej fyzickej osoby („dotknutá osoba") (napr. meno a priezvisko, firma, adresa, resp. sídlo firmy, e-mailová adresa, telefónne číslo, bankové údaje atď.).

Spol. MACO vaše osobné údaje spracúva a používa iba v súlade s požiadavkami všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a v súlade so zákonmi na ochranu osobných údajov špecifických pre jednotlivé krajiny platných pre spol. MACO a nemeckým telekomunikačným zákonom (TKG).

Na používanie webových stránok sa vo všeobecnosti nevyžaduje zadanie vašich osobných údajov. Aby ste však mohli služby spol. MACO využívať bez obmedzení, môže sa v jednotlivých prípadoch (napr. pri dopytoch, objednávkach, zasielaní katalógov a iného informačného materiálu a pod.) vyžadovať spracovanie vašich osobných údajov.

Meno a adresa zodpovednej osoby

Mayer & Co Beschläge GmbH
Alpenstraße 173
5020 Salzburg

Tel.: +43 662 6196-0
Fax: +43 662 6196-1449

MACO je spoločnosťou skupiny MACO.

Kontakt: dataprotection@maco.eu

Právny podklad na spracúvanie údajov

Údaje, ktoré nám poskytnete, sú potrebné na plnenie zmluvy v rámci obchodného vzťahu, resp. na realizáciu predzmluvných opatrení v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR. Bez týchto údajov nemôže spol. MACO vstúpiť do žiadneho obchodného vzťahu.

Všetky dobrovoľne poskytnuté údaje budú spol. MACO spracované a uložené výlučne s cieľom splnenia zmluvne dohodnutého účelu.

Doba uchovávania

Všetky osobné údaje zhromaždené v súvislosti so splnením účelu zostávajú uložené po celú dobu trvania obchodného vzťahu – od príprav až po dokončenie – ako aj nad rámec tejto doby v súlade s povinnosťami archivácie a uchovávania dokumentácie vyplývajúcimi zo zákona.

Navyše dodržiavame zvlášť nasledovné lehoty uchovávania:

 • Doba trvania uchovávania podľa daňového práva v zmysle nemeckého spolkového daňového poriadku: 10 rokov
 • Požiadavky vrátenia kúpnej ceny pri hnuteľnom majetku v zmysle všeobecného občianskeho zákonníka: 3 roky
 • Požiadavky vrátenia kúpnej ceny pri nehnuteľnostiach v zmysle všeobecného občianskeho zákonníka: 30 rokov
 • Záruka podľa všeobecného občianskeho zákonníka: 2 roky (hnuteľný majetok), 3 roky (nehnuteľnosti)
 • Všeobecná náhrada škody podľa všeobecného občianskeho zákonníka: 3 až 30 rokov
 • Záručné nároky podľa zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybným výrobkom: 10 rokov

  Súbory cookie


  Webové stránky spol. MACO používajú súbory HTTP cookie na ukladanie používateľsky špecifických údajov.
  V nasledujúcom texte vám spol. MACO vysvetlí, čo sú súbory cookie a načo sa používajú, aby ste nasledovnému vyhláseniu o ochrane osobných údajov lepšie porozumeli.


  Čo presne sú súbory cookie?


  Počas prehliadania internetu používate prehliadač. Medzi známe prehliadače patria napr. Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer a Microsoft Edge. Väčšina webových stránok do vášho prehliadača ukladá malé textové súbory. Tieto súbory sa nazývajú cookie.

  Takmer všetky weby používajú súbory cookie. Presnejšie povedané ide o súbory HTTP cookie. Súbory HTTP cookie sú malé súbory, ktoré webové stránky spol. MACO ukladajú do vášho počítača. Tieto súbory sa automaticky ukladajú do adresára súborov cookie, ktorý je akýmsi mozgom vášho prehliadača. Súbor cookie sa skladá z názvu a hodnoty. V prípade definície súboru cookie sa navyše musí zadať jeden alebo viac atribútov.

  Súbory cookie ukladajú určité vaše používateľské údaje, ako je napríklad jazykovú predvoľbu alebo osobné nastavenia stránok. Pri opätovnom načítaní webových stránok spol. MACO váš prehliadač odošle informácie používateľa späť danému webu. Vďaka súborom cookie tak webové stránky budú vedieť, kto ste, a ponúknu vám vaše obvyklé štandardné nastavenia. Súbory cookie nie sú softvérové programy a neobsahujú žiadne vírusy, trójske kone ani iný škodlivý softvér. Súbory cookie tiež nemajú prístup k informáciám vo vašom počítači.

  Aké súbory cookie používa MACO?


  Otázka, aké súbory cookie používame, závisí spravidla od používaných služieb.

  Na webových stránkach spol. MACO sa používajú najmä nasledujúce súbory cookie:
 • Bezpodmienečne potrebné súbory cookie:
  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie základných funkcií webových stránok. Napríklad sú tieto súbory cookie potrebné v prípade, ak do svojho nákupného košíka vložíte určitý produkt, potom budete ďalej surfovať po iných stránkach a až následne prejdete do pokladne. Vďaka týmto súborom cookie sa nákupný košík nevymaže, a to ani vtedy, ak zavriete okno prehliadača.
 • Funkčné súbory cookie:
  Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o vašom používateľskom správaní a o tom, či dostávate akékoľvek chybové hlásenia. Navyše sa pomocou týchto súborov cookie merajú aj doby načítania a správanie webových stránok v prípade rôznych prehliadačov.
 • Cieľovo orientované súbory cookie:
  Tieto súbory cookie zabezpečujú lepšie používateľské prostredie. Napríklad sa ukladajú zadané miesta, veľkosti písma či údaje formulárov.
 • Reklamné súbory cookie:
  Tieto súbory cookie sa nazývajú aj zacielené súbory cookie. Slúžia na poskytovanie individuálne prispôsobenej reklamy.

  Ako môžete používanie súborov cookie zakázať?


  To, ako a či vôbec budete súbory cookie používať, záleží výhradne od vás. Je jedno, z akej služby alebo ktorého webu súbory cookie pochádzajú, máte vždy možnosť súbory cookie vymazať, povoliť ich používanie iba čiastočne alebo ich úplne deaktivovať. Napríklad môžete zablokovať súbory cookie poskytovateľov tretích strán, ale inak povoliť používanie všetkých ostatných súborov cookie.

  Ak chcete zistiť, ktoré súbory cookie boli uložené do vášho prehliadača v prípade, ak chcete zmeniť nastavenia prípadne súbory cookie úplne vymazať, môžete tieto informácie nájsť v nastaveniach svojho prehliadača:
 • Chrome: Vymazanie, aktivácia a správa súborov cookie
 • Safari: Správa súborov cookie a údajov webových stránok pomocou prehliadača Safari
 • Firefox: Vymazanie súborov cookie na odstránenie údajov, ktoré webové stránky uložili do vášho počítača
 • Internet Explorer: Vymazanie a správa súborov cookie
 • Microsoft Edge: Vymazanie a správa súborov cookie

  Ak v zásade nemáte záujem o žiadne súbory cookie, môžete vo svojom prehliadači nastaviť, aby vás informoval v prípade snahy webových stránok o ich použitie. Pri deaktivovaní súborov cookie však môže byť obmedzená funkčnosť webových stránok MACO.

  Právnym základom spracúvania údajov v rámci používania súborov cookie je ochrana našich oprávnených záujmov, ako aj záujmov tretích strán v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

  Automatické ukladanie údajov


  Pri návšteve webových stránok spol. MACO, napríklad ako to robíte teraz, náš webový server (počítač, na ktorom sú uložené tieto webové stránky) automaticky uloží určité údaje, ako sú napr.
 • webová adresa (URL) otvorenej stránky;
 • typ a verzia prehliadača;
 • použitý operačný systém;
 • webová adresa (URL) predchádzajúcej navštívenej stránky (referenčná URL);
 • názov hostiteľa a IP adresa zariadenia, z ktorého je realizovaný prístup;
 • dátum a čas;

  a to do súborov, ktoré sa nazývajú „súbory denníka webového servera".

  Uskutočňuje sa to s cieľom optimalizácie webových stránok spol. MACO, zabezpečenia bezproblémového nadviazania spojenia, ako aj pohodlného používania webových stránok, a v neposlednom rade aj na vyhodnotenie bezpečnosti a stability systému (= účely spracovania údajov).

  Vaša IP adresa sa zaznamená do súborov denníka Firewallu a servera, aby v prípade problémov alebo bezpečnostných incidentov mohlo dôjsť k odstráneniu chýb, resp. analýze problému.

  Súbory denníka webového servera sa spravidla ukladajú po dobu dvoch týždňov a potom sa automaticky vymažú. Spol. MACO tieto údaje nepostupuje ďalej, nemožno však vylúčiť, že do týchto údajov bude nahliadnuté v prípade podozrenia na nezákonné konanie.

  Spracúvanie údajov sa uskutočňuje na báze zákonných ustanovení § 96 ods. 3 TKG, ako aj čl. 6 ods. 1 písm. a (súhlas) a/alebo f (oprávnený záujem) GDPR.

  TLS šifrovanie pomocou https


  Spol. MACO používa na prenos údajov na internete reťazec https v súlade s čl. 25 ods. 1 GDPR. Použitím TLS (= Transport Layer Security), čo je šifrovací protokol na bezpečný prenos údajov na internete, dokáže spol. MACO zabezpečiť ochranu dôverných údajov. Používanie tohto zabezpečenia prenosu údajov zistíte podľa malého symbolu zámky vľavo hore v okne prehliadača, ako aj podľa použitého reťazca https (namiesto http) ako súčasti našej internetovej adresy.

  Vyhlásenie o ochrane údajov na používanie služieb Google Fonts, Google Analytics a Máp Google

  Google Fonts


  Spol. MACO používa na svojich webových stránkach službu Google Fonts spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Používanie služby Google Fonts sa vykonáva bez autorizácie, pričom sa do rozhrania Google Fonts API neodosielajú žiadne súbory cookie. V prípade, ak vlastníte účet Google, sa počas používania služby Google Fonts nebudú do Googlu odosielať žiadne z vašich údajov o účte Google. Spol. Google zaznamenáva výlučne používanie CSS (= Cascading-Style-Sheets) a použitých typov písma a tieto údaje ukladá.

  Ďalšie informácie v prípade dodatočných otázok nájdete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq?tid=211090582.

  Google Analytics


  Spol. MACO tiež používa Google Analytics ako službu poskytovateľa nástrojov na analýzu webu. Spol. Google vlastní certifikáciu štítu na ochranu osobných údajov, čím zaručuje úroveň ochrany osobných údajov prispôsobenú Európskej Únii. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Služba Google Analytics tiež používa vyššie popísané súbory cookie. Informácie vygenerované na základe používaných súborov cookie sa odosielajú a ukladajú na serveroch spol. Google v USA v súlade s EU-US štítom na ochranu osobných údajov na základe rozhodnutia o primeranosti Európskej komisie. Google tieto informácie používa na vyhodnocovanie používania webových stránok používateľmi pre spol. MACO. Ukladanie súborov cookie môžete zakázať príslušným nastavením svojho prehliadača, a to tak, že si na nasledovnom odkaze stiahnete a nainštalujete dostupný doplnok prehliadača: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

  Spol. MACO vás však upozorňuje na to, že v takomto prípade vám nemusia byť v plnom rozsahu k dispozícii všetky funkcie týchto webových stránok.

  Spol. MACO uzavrela so spol. Google priamu zmluvu so zákazníkom s cieľom používania služby Google Analytics, a to tak, že sme v rámci služby Google Analytics vyjadrili súhlas s „Dodatkom k spracúvaniu údajov".

  Ďalšie informácie o tomto dodatku k spracúvaniu údajov služby Google Analytics nájdete tu: https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=de&utm_id=ad

  Ďalej sme na týchto webových stránkach implementovali anonymizáciu IP adries služby Google Analytics. Táto funkcia bola vyvinutá spoločnosťou Google, aby tento web mohol dodržiavať platné pravidlá ochrany osobných údajov a odporúčania miestnych úradov na ochranu osobných údajov, ak tieto zakazujú uchovávanie kompletnej adresy IP. Anonymizácia, resp. maskovanie adresy IP, sa uskutočňuje hneď ako adresy IP dorazia do siete na zhromažďovanie údajov služby Google Analytics a prebieha ešte pre samotným uložením alebo spracovaním údajov.

  Ďalšie informácie o anonymizácii adries IP nájdete na adrese https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=sk.

  Mapy Google


  Webové stránky spol. MACO používajú na vlastných stránkach rozhranie Google Maps API s cieľom vizuálneho znázornenia geografických informácií. Pri používaní Máp Google spol. Google zhromažďuje, spracúva a používa aj údaje o používaní funkcií máp návštevníkmi webových stránok.

  Ďalšie informácie o spracúvaní údajov spol. Google získajte v pravidlách ochrany osobných údajov spol. Google: https://www.google.com/privacypolicy.html alebo https://www.google.com/analytics/terms/sk.html.

  Spracúvanie údajov sa uskutočňuje na báze zákonných ustanovení § 96 ods. 3 nemeckého telekomunikačného zákona (TKG), ako aj čl. 6 ods. 1 písm. a (súhlas) a/alebo f (oprávnený záujem) GDPR.

  Vyhlásenie o ochrane údajov na používanie prvkov sociálnych médií


  Webové stránky spol. MACO obsahujú prvky sociálnych médií s cieľom zobrazovania obrázkov, videí a textov.

  Návštevou stránok, ktoré tieto prvky zobrazujú, sa z vášho prehliadača odosielajú údaje príslušnej službe sociálnych médií, ktorá ich ukladá. Spol. MACO nemá k týmto údajom prístup.

  Nasledovné odkazy vás presmerujú na stránky príslušných služieb sociálnych médií, ktoré spol. MACO prevažne využíva. Na týchto stránkach je vysvetlené, ako tieto zaobchádzajú s vašimi údajmi:
 • Pravidlá ochrany osobných údajov služby Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
 • Pre službu YouTube platia pravidlá ochrany súkromia spol. Google: https://policies.google.com/privacy?hl=sk
 • Pravidlá ochrany osobných údajov služby Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy
 • Pravidlá ochrany osobných údajov služby Twitter: https://twitter.com/de/privacy


  Newsletter


  Cez webové stránky máte možnosť prihlásiť sa na odber newslettra spol. MACO. Nato potrebuje spol. MACO vaše meno, e-mailovú adresu a vyjadrenie výslovného súhlasu s odberom nášho newslettra. Právnym základom spracúvanie údajov je v tomto prípade váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR.

  Aby sme vám mohli poskytnúť cielené informácie, zhromažďuje a spracúva spol. MACO okrem iného dobrovoľne poskytnuté údaje o vašej firme, pokiaľ nejakú prevádzkujete.

  Hneď ako sa prihlásite na odber newslettra vám spol. MACO odošle potvrdzovací e-mail s odkazom na potvrdenie prihlásenie (proces dvojitého potvrdenia prihlásenia na odber).

  Odber newslettra môžete kedykoľvek jednoducho zrušiť pomocou odkazu „Odhlásiť sa z odberu newslettra" v spodnej časti každého zaslaného newslettra. Váš súhlas môžete tiež kedykoľvek odvolať na adrese dataprotection@maco.eu.

  Bezpečnosť údajov


  Spol. MACO prijíma rozsiahle technické a organizačné opatrenia, aby vaše osobné údaje ochránila pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom nepovolaných osôb a aby zabezpečila ochranu vašich práv a dodržiavanie príslušných právnych ustanovení na ochranu osobných údajov.

  Bez ohľadu na to nemožno v každom jednotlivom prípade vylúčiť, že k informáciám, ktoré spol. MACO sprostredkujete cez internet, nezískajú prístup alebo ich nepoužijú iné osoby.

  Spol. MACO preto nepreberá žiadnu zodpovednosť za zverejnenie informácií na základe chýb pre prenose údajov, ktoré nezapríčiní spol. MACO, a/alebo pri neautorizovanom prístupe tretích strán (napr. útok hackerov na e-mailový účet, resp. telefón, príp. odpočúvanie faxov).

  Postupovanie údajov tretím stranám


  Postupovanie vašich údajov tretím stranám sa uskutočňuje výhradne s vaším výslovným súhlasom na základe zákonných ustanovení čl. 6 ods. 1 písm. a (súhlas) a/alebo písm. b (na účely plnenie zmluvy) GDPR. V rámci skupiny MACO získajú vaše údaje iba tí zamestnanci, ktorí ich potrebujú na plnenie zmluvných a zákonných povinností, ako aj ochranu oprávnených záujmov. Nad rámec toho dostávajú spoločnosťou MACO poverení spracovatelia (zvlášť poskytovatelia informačno-technologických a „backoffice" služieb) vaše údaje, pokiaľ sú tieto nevyhnutné na plnenie ich príslušných úloh. Všetci spracovatelia sú zmluvne zaviazaní k tomu, aby s vašimi osobnými údajmi zaobchádzali dôverne a aby ich spracúvali iba v rámci poskytovania služieb.

  Vaše práva


  Prináleží vám právo na informácie, opravu, vymazanie, obmedzenie, prenosnosť údajov, odvolanie a podanie námietky. Ak by ste si chceli jedno z týchto práv uplatniť, obráťte sa na spol. MACO, napr. e-mailom na adresu dataprotection@maco.eu. V takomto prípade spol. MACO vždy oznámte, v akom časovom období a akom type obchodného vzťahu ste s ňou boli. To spol. MACO uľahčí včasné spracovanie. Navyše si spol. MACO s cieľom identifikácie od vás vyžiada zaslanie kópie úradného dokladu totožnosti s fotkou. Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich údajov porušuje zákonné ustanovenia na ochranu osobných údajov alebo iným spôsobom porušuje vaše práva na ochranu osobných údajov, máte právo v súlade s čl. 77 GDRP podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu. V Rakúsku je zato zodpovedný orgán na ochranu osobných údajov (www.dsb.gv.at).

  Nadviazanie kontaktu


  Ak máte ďalšie otázky o zhromažďovaní, spracúvaní alebo používaní vašich osobných údajov, neváhajte kontaktovať spol. MACO. To isté platí aj v prípade otázok či žiadostí o zablokovanie, vymazanie alebo opravu, ktoré sa týkajú vašich osobných údajov, ako aj odvolania udelených súhlasov.

 
 
 

  Zašlite nám svoju požiadavku!

  Kontakt pre obchodníkov
  MACO - Kovanie s.r.o.
  Mostná 62
  949 01 Nitra
  Slovensko
  T: +421 37 6422566
  sk.office@maco.eu
  Odbyt
  Partneri zabezpečujúci predaj
  hľadať